Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Strony www.weselewszczyrku.pl

W odniesieniu do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług na podstawie Umów zlecenia, przekazania, powierzania, współpracy, jednorazowych usług, , niniejszym informuje się, że czynności te są wykonywane w  imieniu firmy Global sp. z o.o.. będącej Administratorem danych, jako Podmiot przetwarzający zgodnie z definicją zawartą w Przepisach o ochronie danych osobowych oraz artykułu 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), które weszło w życie w dniu 24 maja 2016 r.

i obowiązuje od 25 maja 2018 r.

1. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest tylko i wyłącznie realizacja świadczonych usług hotelarsko-gastronomicznych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a) w zakresie realizacji umowy - art. 6 ust.1 lit.

b) oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową (dalej jako „RODO”);

4. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: - upoważnieni pracownicy Administratora, - usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, - podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów - dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację świadczonych usług oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe); - dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5. Okres przechowywania danych

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w  pkt 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – 3 lata od dnia zakończenia współpracy;

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.


6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencje na adres siedziby firmy Lub email recepcja@hotel-alpin.pl wyznaczona z ramienia Administratora Danych

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.